Regulamin przewozu osób i bagażu Amigo Bieszczady Przewóz Osób s.c. H. Sawiński, T. Wolanin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze postanowienia określają warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i bagaży na liniach przedsiębiorstwa.
 2. Amigo Bieszczady Przewóz Osób s.c. H. Sawiński, T. Wolanin, NIP: 6871922616, REGON: 180468278 (zwane dalej Przewoźnikiem) oświadcza, że posiada stosowane zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym wydane przez właściwe organy administracji publicznej.
 3. Informacje dotyczące podróży (tj. przebieg trasy danej linii, miejsca odjazdu autokarów i inne) są zawarte w rozkładzie jazdy.
 4. Sprzedaż biletów prowadzona jest w autokarach Przewoźnika oraz u agentów.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu, na linii obsługiwanej przez Przewoźnika zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Godziny wyjazdu i przyjazdu wykazane w rozkładach jazdy nie są objęte gwarancją i mogą ulec zmianie.
 2. Obowiązkiem Przewoźnika jest zapewnienie Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i należytej obsługi.
 3. W przypadku przerwania jazdy z powodu awarii autobusu i niemożności kontynuowania dalszej jazdy Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu.
 4. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. utrudnienia w ruchu drogowym, złe warunki atmosferyczne).
 5. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu, nie zwracając kosztów poniesionych przez Pasażera, gdy Pasażer:
 6. nie przestrzega umownych warunków przewozu,
 7. znajduje się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 8. zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych Pasażerów.

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer zobowiązany jest do przybycia na przystanek – 15 minut przed planowanym odjazdem, po tym czasie rezerwacja traci ważność.
 2. Nie przybycie Pasażera na miejsce odjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z przejazdu.
 3. Pasażer zobowiązany jest stosować się do poleceń załogi autokaru.
 4. W autokarze obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 5. Na liniach autokarowych obowiązuje zakaz przewozu zwierząt.
 6. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom. Za szkody powstałe z winy małoletnich odpowiadają przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie.
 7. Na czas przejazdu Pasażer objęty jest ubezpieczeniem w ramach obowiązujących ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczenie to obejmuje sytuacje jakie mogą zdarzyć się jedynie w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Zdarzenia i szkody powstałe poza autokarem nie są objęte ubezpieczeniem.

BAGAŻ

 1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za bagaż, na który Pasażer może przedstawić dokument potwierdzający, że bagaż został powierzony firmie.
 2. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów.
 3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podręczny oraz inne rzeczy przewożone przez pasażera pod jego własnym nadzorem chyba, że szkoda powstała z winy Przewoźnika.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
 5. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, bądź których przewóz jest prawnie zabroniony.
 6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach.
 7. Przedmioty pozostawione w autokarze przez Pasażera nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
 8. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez pasażera trwałą przewieszką z podanym nazwiska i adresu.
 9. W przypadku przewożenia przedmiotów wartościowych zaleca się wykupienie indywidualnego ubezpieczenia bagażu na czas podróży.

CENNIK

 1. Cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów.
 2. Przewoźnik stosuje następujące zniżki:
 3. ulgi handlowe dla uczniów i studentów do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji,
 4. ulgi ustawowe.

SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Sprzedaż biletów jest prowadzona w biurze Przewoźnika oraz za pomocą drogi elektronicznej w ramach systemu rezerwacji połączeń poprzez specjalny moduł WWW.
 2. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony. Możliwe jest to w terminie do jednego dnia przed datą wyjazdu, z potrąceniem 20% ceny brutto biletu (zapłaconej należności).
 3. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.
 4. W trakcie podróży pasażerowie proszeni są o zachowanie swojego biletu do kontroli.
 5. Sprzedaż biletów jest prowadzona za pośrednictwem systemu PayU, który jest gwarantem bezpiecznej transakcji. Transakcja jest dokonywana w PLN.
 6. Dokonywanie płatności możliwe jest kanałami wskazanymi w systemie rezerwacji, w tym poprzez przelew bankowy z wybranych banków i karty płatnicze.
 7. Za środki pobrane z karty klienta odpowiada Przewoźnik.
 8. Reklamacje z tytułu niesłusznie zaksięgowanych transakcji z karty klienta należy składać bezpośrednio do Przewoźnika w formie pisemnej na adres Amigo Bieszczady Przewóz Osób s.c. H. Sawiński, T. Wolanin, 38-500 Sanok, ul. Zaleskiego 11a do 7 dni od daty zawarcia transakcji płatności.
 9. Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.

PUNKTY PREMIUM

 1. Pasażerowie korzystający ze sprzedaży biletów on-line poprzez system rezerwacji AMIGO i zalogowani do tego systemu uczestniczą w programie partnerskim PUNKTY PREMIUM. Za każdy zakupiony przejazd pasażer otrzymuje określoną ilość punktów premium. Punkty są naliczane w ten sposób iż za każdy zakupiony bilet pasażer otrzymuje 14% wydanej kwoty podczas transakcji zakupu z zaokrągleniem do pełnej liczby całkowitej. Zaokrąglenia dokonuje się poprzez obcięcie dziesiętnych i setnych części punktów. Dla przykładu: 36,40 zł x 14% = 5,10 – naliczamy 5 pkt PREMIUM; 66,00 x 14% = 9,24 – naliczamy 9 pkt PREMIUM
 2. Zgromadzone na swoim koncie PUNKTY PREMIUM pasażer może wykorzystać na zakup kolejnych biletów (kolejnego biletu). Każdy zgromadzony 1 PUNKT PREMIUM jest warty 1zł. Z tym, ze można wykorzystać ilość PUNKTÓW PREMIUM wyrażoną w liczbie całkowitej. Ilość punktów potrzebnych do zakupu musi być równa lub większa od ceny biletu. Dla przykładu cena biletu 36,40 zł – koszt zakupu to 37 pkt PREMIUM; 66,00 zŁ – koszt zakupu to 66 pkt PREMIUM.
 3. Punkty Premium mogą być wykorzystane tylko przy zakupie biletów.
 4. Punkty są ważne bezterminowo.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z realizacją umowy przewozu należy kierować pisemnie na adres Amigo Bieszczady Przewóz Osób s.c. H. Sawiński, T. Wolanin, 38-500 Sanok, ul. Zaleskiego 11a.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszonych zastrzeżeń, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię.
 3. Przewoźnik zastrzega sobie 30 dniowy termin rozpatrywania reklamacji licząc od daty jej otrzymania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W niniejszych umownych warunkach przewozu osób i bagaży mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Niniejsze warunki przewozu osób wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.
 3. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych jest Amigo Bieszczady Przewóz Osób s.c. H. Sawiński, T. Wolanin, 38-500 Sanok, ul. Zaleskiego 11a.